Joukkoistaminen deliberatiivisena foorumina

Tulevaisuusvaliokunnalle tehty raportti Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika (2012/1) kuvaa uudenlaista tapaa osallistaa kansalaiset poliittiseen päätöksentekoon. Siten se herättää kysymyksen joukkoistamisen ja deliberatiivisen demokratian suhteesta.

Joukkoistaminen (crowdsourcing) tarkoitta erilaisten toimien teetättämistä “joukoilla” internetissä olevien avointen tehtävien kautta. Osallistuminen voi olla palkallista, kuten mikrotyön tapauksessa, tai se voi olla vapaaehtoista, ilman toivetta rahapalkkiosta. Joukkoistamista on käytetty mm. osana innovaatioprosesseja, tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen, karttojen luomiseen ja yleisen mielipiteen kartoittamiseen.

Deliberatiivinen demokratia korostaa poliittisten päätösten tekemistä julkisen harkitsevan keskustelun pohjalta. (tarkemman määritelmän löydät täältä.) Deliberatiivisuuden ideaan liittyy olennaisesti ajatus osapuolten näkemysten muuntumisesta lähemmäksi toisiaan keskustelun myötä. Ihannetapauksessa lopputuloksena on täydellinen yhteisymmärrys. Tällaista mielipiteen jalostumista joukkoistamiseen ei osallistumismuotona sisälly lainkaan.

Deliberatiivisuus voidaan mieltää myös systeemiksi. Tällöin julkisen mielipiteen muodostumisessa ei niinkään keskitytä yksittäisiin keskustelutilaisuuksiin, vaan tarkastellaan erilaisia keskustelufoorumeita kokonaisuutena. Nämä voivat olla mitä tahansa virallisista kansalaisraati-tilaisuuksista baarikeskusteluihin. Julkinen mielipide muodostuu vähä vähältä näissä hyvin erityyppisissä tilanteissa, erilaisilla deliberatiivisilla foorumeilla. Tällaisessa katsantokannassa joukkoistetut tehtävät voidaan mieltää osaksi deliberaatioprosessia, yhdeksi mielipiteen muodostukseen tähtäävistä foorumeista.

Yhteiskunnallinen joukkoistaminen myötäilee deliberatiivisen demokratian ideologiaa myös vahvistamalla kansalaisten osallisuutta ja luomalla uutta julkista tilaa, jossa yksilöt toimivat kansalaisina tarttuen yhteisten asioiden hoitoon.

Tanja Aitamurton kirjoittama raportti tarjoaa kaivatun selkokielisen määritelmän joukkoistamiselle ja luo siitä elävän kuvan erilaisten casejen kautta. Raportin saa ladattua täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.