Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.

Organisaatiokehittäminen edellyttää useiden toisiinsa kytköksissä olevien asioiden yhteensovittamista, jolloin organisaatiorakenteet, toiminnot sekä henkilöstö pyrkivät saumattomasti kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on jatkuvaluontoinen vuorovaikutus toimintaympäristön kesken. Toimintaa kehittäessä on kyettävä aistimaan muutokset, niin yhteiskunnassa, henkilöstössä kuin toimijaverkostossakin. Vaasan keskussairaalan onkologian klinikka oli suuren haasteen edessä tavoitteenaan vastata terveydenhuollon moniammatillisiin ja kompleksisiin haasteisiin. Kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin pyrkimys kohti Suomen parasta onkologian klinikkaa.

Vaasan keskussairaalassa keväällä 2013 toteutettu deliberatiivinen organisaatioraati nimettiin Terveysdynamoksi. Menetelmä huomioi terveydenhuollon toimintakentän kompleksisuuden ja vallitsevien ongelmien pirullisuuden. Terveysdynamo kehittämisprojekti toteutettiin Vaasan keskussairaalan onkologian klinikan ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen yhteistyönä. Deliberatiivinen organisaatioraati noudattaa deliberatiivisen demokratian periaatteita ja huomioi kehittämistyön monet näkökulmat osallistujien edustavuuden, tiedontarjonnan sekä päätöksenteon vaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden kautta.

Terveysdynamo kokosi klinikan pienoiskoossaan yhteisiin tasa-arvoisiin keskusteluihin neljäksi iltapäiväksi, osallistamalla kaikki toimintaan liittyvät jäsenet lääkäreistä, osastosihteereihin, laitoshuoltajiin ja järjestötoimijoihin. Potilaita unohtamatta. Osallistujia oli yhteensä 20. Harkittujen ja punnittujen ryhmäkeskusteluiden ja asiantuntijoiden kuulemisten jälkeen edelleen todettiin kiireen, resurssivajeen ja tulevaisuuden epävarmuuden vaivaavan julkista terveydenhuoltoa. Raatimenettelyn avulla asioiden eri näkökulmat saatiin kuitenkin nostettua esille ja lisäksi jokainen esitetty väite sai perustelun tuekseen. Deliberatiivinen organisaatioraati nimeää nykytilanteen epäkohdat ja tuo osallistujien kautta esille toiminnan pullonkaulat, jolloin yhteisten keskusteluiden äärellä ongelmiin saadaan luotua ratkaisuehdotuksia toimijalähtöisesti. Terveysdynamo tuotti 13 kehittämisehdotusta sisältävän toimenpidesuunnitelman, joka sai mandaattinsa sairaalanjohdolta raadin lopuksi pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Menetelmä haastaa osallistujat oppimaan toisiltaan, pohtimaan omia mielipiteitään sekä perustelemaan näkökulmansa. Deliberatiivinen organisaatioraati kartuttaa jokaisen osaamista uusien näkökulmien ja tiedontarjonnan kautta sekä mahdollistaa innovaatioiden syntymisen kollektiivisen pohdinnan tuotoksena. Organisaatiokehittämisen kokonaisvaltaiseen huomiointiin pyrkivä osallistava menetelmä tuottaa oppimisen arvoa organisaatioon. Monipuolisen osaamisen kautta organisaatiokontekstissa toteutettu deliberatiivinen demokratia tuottaa uusia avauksia, vahvistaa nykyistä osaamista, rakentaa yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin myönteisen kehityksen.

Tomi Niemi
Tutkimusavustaja, HTM
Ensihoitaja AMK
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Vaasan yliopisto

Lisätietoa:

Jekunen, Antti, Pirkko Vartiainen, Harri Raisio, Juha Lindell & Tomi Niemi (2013). Organisaatioraadeista apu erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Suomen Lääkärilehti 68: 23, 1712–1713.

Niemi, Tomi (2015). Osallistuminen ja oppiminen organisaatiokehittämisessä: Menetelmänä deliberatiivinen organisaatioraati. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto, filosofinen tiedekunta, sosiaali- ja terveyshallintotiede. Saatavissa: http://www.tritonia.fi/?d=244&g=abstract&abs=6344

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.