Näistä teemoista Suomessa tarvittaisiin kansalaispaneeli 2024

Kuvassa DDI:n puheenjohtaja Hanna-Kaisa Pernaa ja entinen puheenjohtaja, perustajajäsen Mikko Rask avaamassa tilaisuutta.

Kysyimme osallisuusalan asiantuntijoilta, mistä aiheista tarvittaisiin kansalaispaneeleja lähitulevaisuudessa. Paneeleja toivottiin mm. lähiluonnon säilyttämisen ja kasvavan kaupungin tarpeiden yhteensovittamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tekoälyn käyttämisestä, toimenpiteistä ilmastopäästöjen vähentämiseksi sekä lasten ja nuorten kännyköiden käytöstä.

Puntaroimalla parempaa demokratiaa -juhlaseminaarissamme 29.11.2023 keräsimme hieman yli 50 osallisuusalan asiantuntijalta ehdotuksia kansalaispaneelin aiheiksi. Vastaajat työskentelevät kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja järjestöissä. Hyvän puntaroinnin periaatteiden mukaisesti saimme myös perusteluja, miksi juuri näistä aiheista tarvitaan kansalaispaneeli.

Mistä voimme luopua kollektiivisesti ilmaston suojelemiseksi?
Päättäjien toimet päästöjen vähentämiseksi eivät ole riittäviä, joten tarvitaan kansalaisten näkökulmia.

Miten voidaan rakentaa lisää ja kasvattaa kaupunkia samalla säästäen tarpeeksi lähiluontoa?
Näkökulmia tarvitaan, sillä lähiluonnon kato nousee usein kiistoiksi kaupungeissa.

Hyvinvointialueiden yhdyspintatyö ja yhteistyön kehittäminen
Hyvinvointidataa on, mutta tarvitaan puntarointia datan äärellä ja kokemustiedon parempaa hyödyntämistä.

Sote-palvelut
Hyödynnetään asukkaita ja asiakkaita palveluiden järjestämisessä ja suunnitteluissa: missä palvelut järjestetään ja miten?

Terveyshaittojen ennaltaehkäisy
Asukkaat ja asiakkaat voivat antaa tietoa ennaltaehkäisyn keinoista ja niiden priorisoinnista.

Ennakkoluulot työelämässä
Ymmärrys huolista voi johtaa parempiin ratkaisuihin ja edistää työssä viihtymistä. Esteiden poistaminen luo osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä.

Tekoäly
Tarvitaan laaja-alaista keskustelua tekoälystä eri toimijoiden kesken. Mihin tekoälyä voi käyttää ja mihin taas ei? Entä mihin ihmistä vielä tarvitaan? Aiheena voisi myös olla tekoälyn käyttö terveydenhuollossa.

Digitaaliset oppimateriaalit ja laitteet
Keskustelua tarvitaan oikeasta ajoituksesta digilaitteiden käytölle ja niiden vaikutuksista nuorten terveyteen.

Keskustelukulttuurin polarisoituminen
Aiheina voisivat olla esimerkiksi median vastuu, sosiaalisen median vaikutus, digitaalinen empatia tai hyvä keskustelukulttuuri.

Osallisuus
Osallisuus jäi ilman yksityiskohtia, mutta se voisi liittyä laajasti kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon eri yhteiskunnan tasoilla.

Kansalaispaneelien nähtiin auttavan päätöksentekijöitä vaikeiden päätösten tekemisessä sekä uusien ideoiden ja kokemustiedon keräämisessä. Kansalaispaneeli voi myös auttaa jonkin aiheen esiin nostamisessa päätöksenteon agendalle tai yhteistyön vahvistamisessa eri toimijoiden kesken.

Kansalaispaneelien hyödyt?

Verrattuna mielipidemittaukseen kansalaispaneelit tarjoavat tarkemmin puntaroidun ja tietoon perustuvan yhteisen näkemyksen. Mielipidemittauksissa ja somessa ihmiset muodostavat kantansa nopeasti ja usein ilman syvempää tietämystä kaikista aiheeseen vaikuttavista seikoista. Kansalaispaneeleissa monipuolinen ja tietoon perustuva keskustelu auttaa luomaan harkittuja kantoja. Kansalaispaneelit sopivatkin erityisesti kompleksisten yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyyn, joissa:

  • ei ole selkeää kyllä tai ei -vastausta
  • on poliittinen, eettinen tai muu dilemma
  • mielipiteet jakautuvat
  • kansalaisten näkemys hyödyttäisi poliittista päätöksentekoa

Osallisuusalan asiantuntijoiden mukaan kansalaispaneeleja ei kuitenkaan vielä hyödynnetä riittävästi, joten vaikuttamistyötä niiden perustamiseksi tarvitaan. Kansallisella tasolla esim. eduskunnan sihteeristö tai valiokuntien puheenjohtajat tunnistettiin keskeisiksi tahoiksi ajamaan asiaa. Kunnissa taas yksi edelläkävijä voi toimia esimerkkinä muille. Tärkeänä pidettiin, että yhteisesti tavoiteltaisiin keskustelun laadun parantamista, mikä voisi osaltaan motivoida myös päättäjiä hyödyntämään paneeleja enemmän päätöksenteon tukena.