Avainsana-arkisto: kansainvälinen

HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS – Vuoropuhelua kaaoksen äärellä

Vuoden 2014 Hallinnon Tutkimuksen Päivillä korostuu jatkuvassa muutoksessa olevan ja monimuotoistuvan julkishallinnon tematiikka. Kompleksisuus lisääntyy niin yhteiskunnassa yleisesti, valtionhallinnossa, paikallishallinnossa ja organisaatiotasolla. Kompleksisuus ei viittaa ainoastaan toimijoiden määrän lisääntymiseen, vaan myös ongelmien ja haasteiden monimuotoistumiseen ja monimutkaistumiseen. Päivillä nostetaan kompleksisuuden merkitys eri hallinnon tasoilla tieteellisen keskustelun keskiöön. Kansainvälisesti erittäin arvostettu kompleksisuustieteilijä ja organisaatiotutkija professori Eve Mitleton-Kelly (London School of Economics) tulee johtamaan keskustelua kohti kansainvälistä alan huippututkimusta. Kansalliset puhujat, jotka sekä tutkimuksessaan että käytännön työssään ovat hyödyntäneet kompleksisuusajattelun periaatteita, tuovat käytännön esimerkkien kautta lisäarvoa puhtaan teoreettisille lähestymistavoille. Teemaa syvennetään seitsemässä eri työryhmässä. Odotettavissa on vilkasta ja elävää keskustelua ajankohtaisen sekä runsaasti mielipiteitä herättävän teeman ympärillä.

Lue lisää tapahtumasta täältä.

Deliberaatiotoiminta kansainvälistyy

Deliberatiivisia kansalaisraateja on järjestetty kansainvälisellä tasolla noin vuosikymmenen ajan. Euroopan Unioni on ollut aloitteellinen EU:n sisä- ja ulkopolitiikkaa arvioivissa hankkeissa (ks. alla esim. Wallénin kirjoitus ”Deliberative bias of Citizens Consultations?). Tanskan Teknologirådet on puolestaan kehittänyt globaalia kansalaisdeliberaatiota YK:n ilmasto ja biodiversiteetti COP-neuvottelujen yhteyteen.

Teknologirådet on kansainvälisesti tunnustettu toimija osallistuvien menetelmien ja etenkin ”osallistuvan teknologian arvioinnin” kehittämisessä. Globaalin kansalaisdeliberaation toteuttamiseen se on kehittänyt ns. World Wide Views (WWViews) –metodin, joka yhdistelee elementtejä kansalaisraadista, deliberatiivisesta mielipidemittauksesta, konsensuskonferenssista ja 21 century town meetingistä. Metodikehityksessä keskeiset tavoitteet ovat olleet yhtäältä tukeutuminen aiemmin toimiviksi koettuihin ja tutkimuksellisesti koeteltuihin metodeihin ja toisaalta pyrkimys yksinkertaiseen ja kustannuksiltaan edulliseen prosessiin. Lue loppuun