Työpajat

Sessio I:
klo 10.30 – 11.15

Pelillinen osallisuuden kehittäminen (ks. esitys asiakasosallisuuden-edistaminen-kokemuksia-pelillisesta-kehittamisesta)

Työpajassa esitellään Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa kehitettyä osallisuuspeliä. Pelillistäminen on hyvä keino lisätä vuorovaikutusta ja kaikkien osallistumista keskusteluun. Pelissä kehitetään osallisuuden muotoja tai rakenteita. Peli on tarkoitettu työntekijöiden käyttöön. Työpajassa esitellään pelin kehittämistä, kokemuksia pelityöpajoista ja demotaan leikkimielisesti itse peliä.
Vetäjä: Pirkko Excell, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveysvirasto.

Kehityssykäyksiä kaupunkiaktivismeilla: välineitä käytäntöön (ks. esitys kaupunkiaktivismipakki)

Työpajassa jalostetaan välineitä, jotka auttavat edistämään kaupunkilaisten ja hallinnon hyvää kohtaamista kaupunkilaisten omaehtoisen aktiivisuuden ja itseorganisoitumisen kannalta. Välineitä kuten huoneentauluja, suosituksia, tarinoita ja arviointivälineitä on kehitetty Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeessa. Välineet viimeistellään työpajan tulosten avulla julkaistavaksi osana Kaupunkiaktivismipakkia. Tule mukaan kommentoimaan, kiistämään ja jalostamaan ehdotuksia ja tekemään Kaupunkiaktivismipakista itsellesi työkalu vailla vertaa!
Vetäjät: Maija Faehnle, tutkija, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus; Pasi Mäenpää, vastuullinen tutkija, Helsingin yliopisto.

Vantaan osallisuuskoulutus (ks. esitys yleisesittely-koulutuksesta)

Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut on kehittänyt kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille osallisuuskoulutuspaketin, jota esitellään työpajassa. Koulutuksessa annetaan teoriatietoja deliberatiivisesta demokratiasta, murretaan osallisuuteen liittyviä myyttejä ja opastetaan erilaisten osallistavien menetelmien käyttöön sekä pohditaan vaikeiden asioiden käsittelyä ja osallisuuden hintalappuja. Kuntalaisia opastetaan mm. kansalaisraadin käyttöön.
Vetäjä: Aluekoordinaattori Liisa Juustila, Vantaan kaupunki.

Tutkimustyöpaja I: Osallisuuden arvo – mitä se on ja miten sitä mitataan? (ks. esitys harri-raisio-raisio-puustinen-ddi)

Tutkimustyöpajassa fokusoidutaan osallisuuden arvon määrittelyn ja mittaamisen problematiikkaan. Dosentti Mikko Rask esittelee Public Engagement Innovations for Horizon 2020 -tutkimushankkeessa kehitetyn laaja-alaisen kansalaisosallistumisen arviointimallin. Tutkijat Harri Raisio ja Jarmo Rinne reflektoivat kyseistä mallia suhteessa kotimaisiin deliberaatio- ja osallisuushankkeisiin.
Vetäjät: Dosentti Mikko Rask, Helsingin yliopisto; Tutkija Harri Raisio, Vaasan yliopisto ja tutkija Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto.

Yhteishallinnan menetelmät ympäristöpäätöksenteossa – Case Iijoen vesistövisiotyö I

Työpajassa käsitellään uudenlaisia yhteishallinnan (collaborative governance) menetelmiä ympäristöpäätöksenteossa. Keskustelun lähtökohtana ja esimerkkinä toimii Iijoen vesistövisioprosessi, joka aloitettiin maaliskuussa 2016. Visiotyö toteutetaan laajapohjaisena neuvotteluprosessina, jossa avoimen, fasilitoidun vuoropuhelun avulla pyritään löytämään yhteinen näkemys Iijoen kehittämisestä sekä tärkeimmät kehittämistä tukevat toimenpiteet. Vesistövisio toteutetaan osana Pohjois-Pohjanmaan liiton kolmivuotista Iijoen otva –hanketta. Työryhmän kahdesta sessiosta ensimmäinen painottuu case-esittelyyn ja jälkimmäinen keskusteluun mm. seuraavista kysymyksistä: Millaisia työtapoja ja uusia menetelmiä tarvitaan ympäristöpäätöksenteossa? Mitä erityistä on avustettuun neuvotteluun pohjautuvissa prosesseissa? Miten avustetun neuvottelun menetelmät eroavat kansalaisosallistumisen ja deliberaation muista menetelmistä? Millaisia edellytyksiä onnistuneille prosesseille voidaan tunnistaa?
Työryhmällä on kaksi sessiota (I ja II). Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan molempiin sessioihin.
Vetäjät: Lasse Peltonen, Akordi Oy, Sanna Rönkkönen, Akordi Oy, Timo Karjalainen, Pöyry Finland Oy

Facilitating Public Meetings – The power of questions to shape conversation I (first session) (ks. esitys inquiry-as-intervention-fresh-conversations-on-hard-topics)

This skills workshop with Bob Stains helps you become better prepared to facilitate meetings and build constructive conversations. The workshop focuses on the power questions and the importance of stories to shape perception, intention and communication.
The language of the workshop is English. This is the first session of the workshop. Participants are advised to sign up for both sessions (first and second).
Vetäjä: Bob Stains, yhteyshenkilö Jonna Kangasoja, Akordi Oy

Sessio II:
klo 11.30 – 12.15

”Budjetoi puisto” -peli – osallistuvan budjetoinnin kokeilu Suvelan asukaspuiston suunnittelussa (ks. esitys fogelholm)

Työpajassa esitellään Espoon kaupungilla alkusyksyllä 2015 verkossa julkaistua budjetointipeliä, joka tarjosi vaivattoman tavan osallistua Espoon Suvelan asukaspuiston suunnitteluun ja hankintoihin. ”Budjetoi Puisto” -verkkotyökalu sai paljon myönteistä palautetta. Sovellusta ja osallistuvan budjetoinnin konseptia on tarkoitus kokeilla ja kehittää kaupungilla edelleen.
Vetäjä: Kai Fogelholm, projektipäällikkö, Espoon kaupunki.

Monikielisestä World Cafésta yhteisymmärrystä ja yhdessä tekemisen kipinää

Setlementtiliitossa on testattu ja kehitetty erilaisten asukasryhmien vuoropuhelua vahvistavia osallistumisen ja päätöksenteon menetelmiä. Yksi niistä on deliberatiivinen World Café. Keväällä 2016 Setlementtiliitto ja vastaanottokeskustoimintaa kehittävä Viittakivi oy järjestivät monikielisiä World Café -tapahtumia turvapaikanhakijoille ja paikallisille asukkaille tavoitteena purkaa ennakkoluuloja, lisätä turvallisuudentunnetta ja etsiä yhteisesti hyväksyttyjä yhdessä tekemiseen. Työpajassa tutustutaan käytännönläheisesti deliberatiiviseen World Café -menetelmään, sen hyötyihin sekä käyttöön monikielisissä ympäristöissä.
Vetäjä: Pihla Ruuskanen, Suomen Setlementtiliitto.

Tutkimustyöpaja II: Luovat kaupunginosat – Luovuuden kehkeytymisen erityiset edellytykset ks. esitys Kurki: kurki, Tolvanen: tolvanen, Sannemann: sannemann

Työpajassa keskustellaan luovista kaupungeista ja kaupunginosista. Miten vuorovaikutus lisää alueiden luovuutta? Käsiteltävinä asioina ovat toimijoiden roolit, verkostot, dialogi, kommunikaatiorakenteet ja muutosprosessit.
Vetäjät: Hannu Kurki; Ari Tolvanen, suunnittelija, Helsingin kulttuurikeskus; Christian Sannemann, projektipäällikkö, Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry; Yrjö Laasanen, esitysten kommentoija

Yhteishallinnan menetelmät ympäristöpäätöksenteossa – Case Iijoen vesistövisiotyö II

Työryhmä on jatkoa ensimmäiselle sessiolle.

Facilitating Public Meetings – The power of questions to shape conversation II (second session)

This is the second session of the workshop.

 

Keskusteleva kaupunki –seminaarin yhteydessä järjestetään demokratiatori Vantaan kaupungintalon aulassa. Demokratiatorilla esittäytyy toimijoita, jotka eri tavoin toteuttavat osallistumista. Tervetuloa tutustumaan ja jututtamaan näytteilleasettajia!
Marjaverkko ry
MarjaVerkko ry on Vantaan voimakkaasti kasvavalla Kivistön suuralueella vaikuttava sosiaalisten toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka toiminnan keskiössä on kasvavan alueen yhteisöllisyyden ylläpito ja kehittäminen. Vuonna 2016 MarjaVerkko aloitti RAY:n avustaman Usva-projektin (Kivistön suuralueen uusien asukkaiden vastaanotto ja sopeuttaminen, 2016-2018), jonka tavoitteena on edistää myönteistä ja aktiivista vuorovaikutusta alueen uusien ja vanhojen asukkaiden välillä. Projektin pohjalta on tarkoitus kehittää toimintamalli, jota on mahdollista soveltaa myös muilla alueilla. Usva-projektista löytyy lisätietoa osoitteesta http://www.marjaverkko.fi/usva.
Nuorisotyö, Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden nuorisotyötä edustavat paikalla Hakunilan palvelualueen työntekijät, jotka esittelevät nuorten osallisuutta taloilla ja toiminnoissa. Nuorisotyössä on tavoitteena osallistaa nuoria toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lähtökohtaisena ajatuksena on, että jokaisella nuorella on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Osallistamisen ja vaikuttamisen tapoja on monia, tule kuulemaan lisää kuinka nuorisotyö luo osallisuuden mahdollisuuksia Hakunilan palvelualueen nuorille!
Verkostokonsultit, Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki on kouluttanut työntekijöistään verkostokonsultteja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koulutusohjelmassa. Koulutetut konsultit kuuluvat kaupungilla verkostopankkiin, josta heitä voi tilata vetäjäksi verkostopalavereihin. Konsultit voivat toimia kaikilla kaupungin toimialoilla asiakasneuvotteluissa tai apuna työyhteisöjen kehittämisessä ja – suunnittelutyössä. Työskentely tapahtuu oman työn ohella siten, että tietty osa työajasta on varattu verkostokonsulttina toimimiseen (n. 1 krt/kk).
Verkostoneuvottelut ovat dialogisia, asiakaslähtöisiä ja tulevaisuuteen suuntautuneita. Niissä pyritään saamaan aikaan suunnitelma, johon kaikki osallistujat voivat sitoutua. Menetelmänä käytetään tulevaisuuden muistelua.
Villi Viikki –projekti, Kansalaisfoorumi
Villi Viikki -projekti innostaa aktiiviseen kansalaisuuteen taiteen keinoin. Tavoitteena on tukea spontaania toimintakulttuuria, vahvistaa ihmisten verkostoitumista ja lisätä halua vaikuttaa yhteisiin asioihin. Projekti kutsuu ihmisiä yhteen kaikille avoimen luovan toiminnan ja taidetempausten avulla ja kannustaa käynnistämään myönteisiä muutoksia omassa elinympäristössään.
Villi Viikki on osa Kansalaisfoorumin kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kansalaisvaikuttamisen tukeminen taidelähtöisen toiminnan keinoin. Projekti toteutetaan Helsingissä Viikin Latokartanon alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa vuoden 2016 aikana.
Vantaan tulevaisuuskuvat (Suomi100-hanke), Vantaan kaupunki
Kaupungin suunnittelu on tulevaisuuden kuvittelemista yhdessä. Vantaan tulevaisuuskuvat -hankkeessa kysytään kaupunkilaisilta, millainen on tulevaisuuden hyvä kotikaupunki. Tulevaisuuskuvat käsittelevät vantaalaista ihmisten elinympäristöä. Tulevaisuuskuvat sijoittuvat vuosille 2027, 2067 ja 2117.
Tulevaisuuskuvat tuovat asukkaiden äänen kaupungin strategiseen suunnitteluun. Hankkeessa toteutetaan muun muassa katugallup, verkkokyselyitä sekä työpajoja. Hankkeesta vastaa Vantaan Kaupunkisuunnittelu. Hanke toteutuu pääosin vuonna 2017.
Vantaan kaupungin sähköisten asiointipalveluiden kehittämishanke
Vantaan kaupungin sähköisten asiointipalveluiden kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota kuntalaisille digitalisoituja palveluita, joita kuntalainen voi käyttää ajasta tai paikasta riippumatta.
Sähköisen asioinnin projekteissa osallistetaan kuntalaisia ja kolmessa vaiheessa. Ideointivaiheessa kartoitetaan kuntalaisten tarpeita ja toiveita palveluiden sähköistämisestä. Prototyypin testausvaiheessa palvelupolkua ja käyttöliittymäsuunnitelmia testataan yhdessä vantaalaisten kanssa. Käytettävyystestausvaiheessa kerätään asiakkaiden kokemuksia julkaistavan palvelun helppokäyttöisyydestä.
Kun palveluita kehitetään palvelumuotoilun menetelmin yhdessä kuntalaisen kanssa, asiakkaan tarpeet voidaan paremmin huomioida ja palveluista tulee mahdollisimman helppokäyttöisiä ja toimivia.
Maunula-talo, Helsingin kaupunki

 

 

Alla olevien linkkien kautta voit myös tututua vuoden 2015 deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivien antiin:

Vuoden 2015 esitysten abstraktit ovat luettavissa täällä:
Abstraktit 2015 kokonaisuudessaan

Tutkimus- ja kehittämispäivä kuvattiin Helsinkikanavalle. Katso täältä:
Aamupäivä:
http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=2672
Iltapäivä:
http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=2674

Kaikki päivän esitysten materiaalit löydät tästä linkistä:
http://www.slideshare.net/Deliberatiivisendemokratianinstituutti/presentations

Päivän aikana työskennelleen seminaariraadin julkilausuma on luettavissa täältä: 
seminaariraadin julkilausuma

Vuorovaikutuskanavana käytetyn Presemon keskustelut ovat luettavissa täältä:
Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Presemo

Vuoden 2014 tutkimus- ja kehittämispäivän abstraktit pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

1 thought on “Työpajat

  1. Pingback: Keskusteleva kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Vantaalla 9.11.2016 | Deliberatiivisen Demokratian Instituutti – Institutet för deliberativ demokrati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *