Työpajat 31.10.2019

Työpaja 1:

Mikko Leino, Turun yliopisto: Puntaroituja äänestyspäätöksiä? – Kuntaliitoskysymyksen käsittely Mustasaaren kansalaisraadissa
Helmikuussa 2019 Mustasaaressa järjestettiin kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati ennen kunnallista, neuvoa-antavaa kansanäänestystä kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Puntaroituaan aihetta neljä päivää raati laati julkilausuman, joka postitettiin kaikille äänestäjille ennen kansanäänestystä. Tässä työpajassa esitellään raadin kulkua, osallistujien kokemuksia sekä julkilausuman vaikutuksia.

Heli Saarikoski, Suomen ympäristökeskus: Kansalaisraati soiden käytön linjauksista Etelä-Pohjanmaalla
CORE-hanke kokeili Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa kansalaisraatia osana turvemaita koskevan maakuntakaavan laatimista syksyllä 2018. Raati tuotti julkilausuman, johon kirjattiin sekä yhteiset suositukset että ristiriitaiset näkemykset. Kokemusten perusteella kansalaiset ovat valmiita aidosti pohtimaan kiistanalaisia kysymyksiä rakentavassa hengessä.

Työpaja 2:

Lari Karreinen, Itä-Suomen yliopisto: Miten sovittaa metsätalouden, matkailun ja kalastuksen tarpeita yhteen Ilomantsissa? Vuorovaikutuksen prosessien suunnittelu
Mikä toimi ja mitä olisi voitu tehdä toisin Koitajoen alueen toimijoiden intressien yhteensovittamisessa ja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa? SOVIKO-hankkeessa tutkitaan miten Freshabit Koitajoki- hankkeen monen osapuolen välisissä ympäristökiistoissa korostuvat mm. prosessin suunnittelu ja hallinta, edustuksellisuuden järjestäminen, tiedollisten ristiriitojen käsittelyn merkitys sekä ympäristöpäätöksenteon prosessien tuntemus.

Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus: Strategiset kehittämisperiaatemerkinnät biotalouden ja luontoarvojen yhteensovittamisessa Varsinais-Suomen maakuntakaavaprosessissa
Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja Varsinais-Suomen maakunnan liiton kaavoittajat esittelevät Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan poikkitieteellistä prosessia

Työpaja 3:

Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto, Outi Ratamäki, Itä-Suomen yliopisto: Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun – yhteistoiminnallinen näkökulma ympäristöpäätöksentekoon STN CORE -hankkeessa
Millaiset prosessit voivat edistää parempaa ongelmanratkaisua ympäristöpäätöksenteossa? Sessiossa esitellään STN CORE-hankkeen tutkimusta yhteistoiminnallisen hallinnan (collaborative governance) mahdollisuuksista. Tapaustutkimuksena käsitellään tuoretta susikannan hoitosuunnitelman päivitystä.

Juha-Pekka Turunen, Akordi Oy: Uudenlaista otetta susikeskusteluihin
Susikannan hoitosuunnitelmaan liittyen järjestettiin 7 tilaisuutta alueellisille sidosryhmille. Ne saivat paljon myönteistä palautetta. Keskustelu oli rakentavaa ja toisia kunnioittavaa. Tällaista ei ole totuttu kuulemaan susikeskusteluista. Mitä tapahtui? Mitkä seikat auttoivat rakentavan keskustelun syntyä ja miten se toteutettiin?

Työpaja 4:

Mikko Värttö, Tampereen yliopisto: Suuntaa Turun osallisuusmallin uudistukseen
Turun osallisuusmallin uudistus tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin yliopiston sekä kaupungin välisestä yhteistyöstä kaupungin osallisuusmallin kehittämiseksi.

Mona Enell-Nilsson, Vaasan yliopisto, Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto: Osallistava murrosareena – case BothniaTM-hanke
Hankkeessa toteutettiin 2018-2019 murrosareena tukemaan kehitystä kohti hiilineutraalia Vaasaa 2035. Työpajasarjassa osallistettiin toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Innovatiivisen työkalun avulla saatiin tuloksia, joita hyödynnetään mm. kaupungin kestävän liikkumisen ohjelman laatimisessa.