Category Archives: Tapausesimerkit

Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki DDI:n hallituksen ja muiden jäsenten hanke- ja case-kuvaukset.

Marraskuussa järjestettiin kansalaiskeskustelu ruotsin kielestä

Staffan Himmelroos

Mitä tutkittiin ja miten?

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten keskustelu pienryhmissä vaikuttaa osallistujien mielipiteisiin ja kansalaiskeskusteluun osallistui yhteensä 326 henkilöä. Keskustelijat osallistuivat joko Tampereella järjestettyyn tapahtumaan tai nettipohjaiseen keskusteluun. 216 osallistujaa saapui Tampereelle keskustelemaan joko 22. tai 23. marraskuuta, kun taas 110 osallistui nettipohjaiseen keskusteluun marraskuun 11. ja 23. välisenä aikana. Tampereen keskustelu käytiin ryhmähuoneissa, nettikeskustelu käytiin webbikameroiden ja mikrofonien avulla.

Continue reading

Valtionhallinto selvitti suomalaisen demokratian ongelmakohtia kansalaisraadin avulla

Oikeusministeriön, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja SKAF:n järjestämä valtakunnallinen kansalaisraati kokoontui keskustelemaan suomalaisen demokratian ongelmakohdista kahtena lauantaina kesä- ja syyskuussa 2013. Hankkeen loppuraportin mukaan “Raadin esiin nostamat ongelmat liittyivät sekä suoraan demokratiaan (mm. kansanäänestyksen vähäinen käyttö, nettivaikuttamisen vähäisyys) että edustukselliseen demokratiaan (mm. kuilu äänestäjien ja päättäjien välillä, korruptio EU:n virkahallinnossa, vaaleissa nukkuminen).”

Kansalaisraadin loppuraportti on luettavissa täällä.

Puoliviralliset sfäärit ovat deliberatiivisten systeemien nivelkohtia

Deliberatiivisesta demokratiasta nostetaan usein käytännön esimerkiksi kansalaisraati, jossa kansalaiset istuvat alas pohtimaan yhdessä jotakin asiaa. Deliberatiivisuus voidaan kuitenkin mieltää myös laajemmin systeemiksi, jossa yhdessä päätetään yhteisistä asioista. Tällöin ei siis ole kysymys yksittäisestä deliberaatiosta, kertaluontoisesta julkisesta keskustelusta, vaan pysyväisluontoisemmasta verkostosta, jossa keskustellaan sekä osien sisällä että niiden kesken. Eilen julkaistussa kaupunkisuunnittelun uusia tuulia haistelevassa kirjassa ”New Approaches to Urban Planning. Insights from Participatory Communities”  kuvasin Helsingin Herttoniemeen kehittynyttä paikallista yhteishallintaa deliberatiivisena järjestelmänä. Paikallinen yhteishallinta (co-governance) tarkoittaa elinympäristön suunnittelua, käyttöä ja hallintaa paikallisten toimijoiden (asukkaat, virkamiehet, muut toimijat, esim. paikalliset yritykset ja yhdistykset) yhteistyönä.

Continue reading

Liity demokratian kehittäjiin Otakantaa.fi-palvelussa

Otakantaa.fi-palvelussa on 21.8.-10.9.2013 keskusteluja ja kyselyjä demokratian kipupisteistä. Teemat keskusteluille ovat syntyneet kesäkuussa Kansalaisraadissa, joka on oikeusministeriön,
Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin SKAFin kokoama, suomalaista
väestöä mahdollisimman hyvin edustava 25 henkilön ryhmä. Myös DDI on ollut mukana tukemassa kansalaisraatihanketta. Continue reading

Deliberaatiotoiminta kansainvälistyy

Deliberatiivisia kansalaisraateja on järjestetty kansainvälisellä tasolla noin vuosikymmenen ajan. Euroopan Unioni on ollut aloitteellinen EU:n sisä- ja ulkopolitiikkaa arvioivissa hankkeissa (ks. alla esim. Wallénin kirjoitus ”Deliberative bias of Citizens Consultations?). Tanskan Teknologirådet on puolestaan kehittänyt globaalia kansalaisdeliberaatiota YK:n ilmasto ja biodiversiteetti COP-neuvottelujen yhteyteen.

Teknologirådet on kansainvälisesti tunnustettu toimija osallistuvien menetelmien ja etenkin ”osallistuvan teknologian arvioinnin” kehittämisessä. Globaalin kansalaisdeliberaation toteuttamiseen se on kehittänyt ns. World Wide Views (WWViews) –metodin, joka yhdistelee elementtejä kansalaisraadista, deliberatiivisesta mielipidemittauksesta, konsensuskonferenssista ja 21 century town meetingistä. Metodikehityksessä keskeiset tavoitteet ovat olleet yhtäältä tukeutuminen aiemmin toimiviksi koettuihin ja tutkimuksellisesti koeteltuihin metodeihin ja toisaalta pyrkimys yksinkertaiseen ja kustannuksiltaan edulliseen prosessiin. Continue reading

Deliberative bias of Citizens Consultations?

Can citizens be wrong in predicting EU:s social and economic future? This seems to be the case when looking at the aggregate results of ECC 2009, that brought together more than 1600 citizens from all 27 EU Member States to debate the question: What can the EU do to shape our economic and social future in a globalized world?

I was the facilitator of European Citizens Consultation in Finland, and we ranked both the issue of  climate change and the need of financial regulation on the top. At that time, global financial crisis starting in the US was widely acknowledged, but it didn´t seem to worry European citizens that much at that time: climate change, health care, working conditions were top 3-issues, followed by education, unemployment, agriculture , social inequality, crime and transparency of EU-politics. The financial crisis was voted as rank 10 (sic!) out of 15 recommendations in this all-EU-citizens deliberation at the European Citizens Summit in Brussels in May 2009. Continue reading

Mikkeli-foorumi

Mikkelissä toteutettiin vuoden 2011 lopussa Mikkeli-foorumiksi kutsuttu deliberatiivinen kansalaisfoorumikokeilu, jonka aiheena oli tulevaisuuden aluejohtokunnat. Mikkelissä oli jo aikaisemmin käytetty Mikkeli-foorumikonseptia avoimena keskustelufoorumina kuntalaisille. Myös sähköinen MinunMikkelini.fi-osallistumisalusta oli käytössä. Aiheen valinta pohjautui Mikkelin alueella 2000-luvulla tapahtuneisiin kuntaliitoksiin, joiden yhteydessä oli perustettu erilaisia alueellisia elimiä turvaamaan kuntalaisten vaikutusvaltaa keskuskuntaan liittyneiden kuntien alueilla. Haukivuoren ja Anttolan alueille oli perustettu aluejohtokunnat vuosina 2006 ja 2001, ja Mikkelin maalaiskunnan alueelle kylien neuvottelukunta 2001. Haukivuoren aluejohtokunnan määrääaikainen toimikausi oli päättymässä, ja Mikkeli-foorumin tehtävänä oli pohtia, tarvitaanko vastaavanlaisia lähidemokratiaelimiä vielä jatkossakin, ja millaisia niiden tulisi olla. Continue reading